Naujienos

Klaipėdos dramos teatro renesansas

Uostamiestyje jau rudenį po didžiulės rekonstrukcijos duris atvers Dramos teatras, pretenduojantis tapti moderniausias Lietuvoje. Kitą savaitę bus išmontuotos penkerius metus jo fasadą gožiančios statybininkų tvoros, o pastato atnaujinimo darbus žadama baigti iki spalio 1-osios.

Uostamiestyje jau rudenį po didžiulės rekonstrukcijos duris atvers Dramos teatras, pretenduojantis tapti moderniausias Lietuvoje. Kitą savaitę bus išmontuotos penkerius metus jo fasadą gožiančios statybininkų tvoros, o pastato atnaujinimo darbus žadama baigti iki spalio 1-osios.

Lap­kri­tį klai­pė­die­čių lauks in­tri­guo­jan­ti prem­je­ra – re­ži­sie­riaus Gy­čio Pa­de­gi­mo spek­tak­lis „Ka­ra­lie­nė Lui­zė“, ku­ria­me pa­grin­di­nį vaid­me­nį ku­ria po­pu­lia­ri ak­to­rė In­ga Jan­kaus­kai­tė.

2010 me­tais pra­dė­ta re­kons­truo­ti se­no­ji tea­tra­lų ci­ta­de­lė tu­rės nau­ją va­do­vą. Kon­kur­są jo par­ei­goms ei­ti va­kar lai­mė­jo šio tea­tro kul­tū­ros pro­jek­tų va­do­vas To­mas Juo­čys.

Ne­be­liks tvorų

Klai­pė­dos dra­mos tea­tras Ani­kės aikš­tė­je pa­grįs­tai lai­ko­mas se­niau­siu spe­cia­liai tea­trui pa­sta­ty­tu ob­jek­tu Lie­tu­vo­je. Jis at­vė­rė du­ris 1819 me­tais (Vil­niu­je pir­ma­sis tea­tro pa­sta­tas ati­da­ry­tas tik 1912 me­tais – aut.), ta­čiau bu­vo su­nai­kin­tas 1854-ai­siais Klai­pė­dą nu­siau­bu­sio gais­ro. Vė­liau at­sta­ty­tas.

Ne­praė­jus nė de­šimt­me­čiui po 1990 me­tų re­kons­truk­ci­jos pa­sta­to sie­nos ėmė ski­li­nė­ti, pro sto­gą – skverb­tis van­duo. Per liū­tis jis ap­sem­da­vo net sa­les. To­dėl 2010-ai­siais tea­trą pra­dė­ta res­tau­ruo­ti ir iš da­lies re­kons­truo­ti, nu­griau­nant la­biau­siai iš­orės veiks­nių pa­veik­tą da­lį prie Žve­jų gat­vės. Bend­ra Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ir Vy­riau­sy­bės fi­nan­suo­ja­mo pro­jek­to są­ma­ta sie­kia per 17 mln. eu­rų.

Pa­sak tea­tro re­kons­truk­ci­jos dar­bų ge­ne­ra­li­nio ran­go­vo UAB „Pa­ma­rio res­tau­ra­to­rius“ di­rek­to­riaus Al­do Kliu­ko, šiuo me­tu jau bai­gia­mi vi­si vi­daus ap­dai­los dar­bai, ne­tru­kus ke­ti­na­ma im­ti tvar­ky­ti ap­lin­ką. „Ki­tos sa­vai­tės pra­džio­je bus pra­dė­tos ar­dy­ti ak­li­nos tvo­ros ap­link pa­sta­tą – žmo­nės iš­vys vi­są re­kons­truo­to fa­sa­do gro­žį. Tie­sa, ap­link pa­sta­ty­si­me per­ma­to­mas tvo­re­les iš tink­le­lio, kad pra­ei­viai ten dar ne­vaikš­čio­tų. Dar­bus tu­ri­me baig­ti iki spa­lio 1-osios. Ma­nau, spė­si­me lai­ku“, – tei­gė jis.

Uos­ta­mies­čio me­ri­jos Kul­tū­ros sky­riaus ve­dė­jas Na­rū­nas Lend­rai­tis pa­brė­žė, kad Klai­pė­dos dra­mos tea­tro ati­da­ry­mas bus di­džiu­lis ir il­gai lauk­tas įvy­kis. „Pa­ga­liau tea­tra­lai grįš į sa­vo se­nuo­sius na­mus. Jų ati­da­ry­mas itin reikš­min­gas ir uos­ta­mies­čio, ir vi­so re­gio­no gy­ven­to­jams. Mū­sų tea­tras bus mo­der­niau­sias vi­so­je Lie­tu­vo­je, o pa­gal kai ku­rias tech­no­lo­gi­nes ga­li­my­bes – ir Bal­ti­jos ša­ly­se. Pri­dur­siu, kad net už­da­rius tea­trą dėl re­kons­truk­ci­jos ak­to­riais pa­si­rū­pi­no Klai­pė­dos mies­tas: jiems bu­vo su­teik­tos pa­tal­pos re­pe­tuo­ti ir vai­din­ti Žve­jų rū­muo­se“, – LŽ tvir­ti­no N. Lend­rai­tis.

Ažio­ta­žas dėl premjeros

Iš­šū­kių nau­ja­jam tea­tro va­do­vui ir spek­tak­lių kū­rė­jams ne­trūks, nes no­ri­ma pa­de­mons­truo­ti vi­sas nau­jau­sios gar­so, vaiz­do ir ki­to­kios tech­ni­kos ga­li­my­bes. „Šiuo me­tu dar lau­kia­me įran­gą val­dan­čių kom­piu­te­rių, be­si­su­kan­čios sce­nos įren­gi­nių, jau mon­tuo­ja­mos di­džio­sios žiū­ro­vų sa­lės kė­dės. Kai pa­sta­tas bus įver­tin­tas vals­ty­bi­nės ko­mi­si­jos ir pri­pa­žin­tas tin­ka­mu nau­do­ti, pra­si­dės in­ten­sy­vios re­pe­ti­ci­jos. Ma­no­me, kad prem­je­ri­nio spek­tak­lio „Ka­ra­lie­nė Lui­zė“ ak­to­riai ims re­pe­tuo­ti čia spa­lio vi­du­ry­je, o pa­ti prem­je­ra įvyks lap­kri­čio an­tro­jo­je pu­sė­je“, – LŽ pa­sa­ko­jo Dra­mos tea­tro at­sto­vė ry­šiams su vi­suo­me­ne Va­len­ti­na Ži­gie­nė.

Pa­aiš­kė­jo, kad spek­tak­ly­je pa­gal Ar­vy­do Juo­zai­čio pje­sę „Lui­zė Pir­mo­ji“ pa­grin­di­nį vaid­me­nį su­ti­ko kur­ti ak­to­rė klai­pė­die­tė I. Jan­kaus­kai­tė. „Re­ži­sie­riaus G. Pa­de­gi­mo lau­kia ti­kras iš­šū­kis, nes jam pa­ves­ta at­skleis­ti di­džiau­sius mū­sų tea­tro tech­no­lo­gi­nius pra­na­šu­mus, įdieg­tas ino­va­ci­jas. To­dėl nė­ra pra­smės re­pe­tuo­ti šio spek­tak­lio, kol ne­pa­reng­ta nau­do­ti vi­sa įran­ga. Be to, su ja dar rei­kės iš­mok­ti elg­tis“, – tei­gė V. Ži­gie­nė.

Re­ži­sie­rius G. Pa­de­gi­mas yra mi­nė­jęs, kad pir­ma­sis iš­ban­dy­mas jam bu­vo pa­čios Lui­zės pa­ieš­kos. Net no­rė­ta skelb­ti na­cio­na­li­nę at­ran­ką – taip ne­si­se­kė ras­ti tin­ka­mos ak­to­rės.

Di­džio­jo­je sa­lė­je tilps apie 430 žiū­ro­vų. „Jau da­bar dėl ga­li­my­bės pa­ma­ty­ti prem­je­ri­nį spek­tak­lį yra ki­lęs šioks toks ažio­ta­žas. Tai bus iš­ties gran­dio­zi­nis re­gi­nys. Jam ku­ria­ma apie 50 kos­tiu­mų, spe­cia­liai ra­šo­ma mu­zi­ka“, – at­sklei­dė V. Ži­gie­nė.

Be­je, ofi­cia­lus Dra­mos tea­tro ati­da­ry­mas nu­ma­ty­tas lap­kri­čio pra­džio­je – eli­ti­nė pub­li­ka ga­lės klau­sy­tis kon­cer­to.

Šaltinis - dienraštis "Vakarų ekspresas"